Dana 30.06.2021. godine u Narodnim novinama br. 73 objavljen je „novi“ Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu i stupa na snagu osmog dana od dana objave, tj. stupio je na snagu dana 08.07.2021. godine.

Danom njegovog stupanja na snagu prestaju važiti pravilnici:

Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN br. 42/05) i  

• •Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN br. 69/05).

S obzirom da su u „novom“ Pravilniku napravljene izmjene koje nisu bile obuhvaćene u „starom“ Pravilniku o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta, nameće se automatski obveza poslodavcu revidiranje postojećih analiza radnih mjesta na kojima su radnici izloženi  naporima pri ručnom prenošenju tereta u smislu izrade novih analiza koje obuhvaćaju statodinamičke, psihofiziološke i druge napore na radu.

Analizama radnih mjesta prema „starom“ Pravilniku nije predviđena izrada procjene rizika na mjestima rada gdje je pri obavljanju poslova manipulacije teretom prisutno povlačenje i guranje.

Također nije bio obuhvaćen kriterij za prenošenje tereta koji nije teži od 5 kilograma, a zadatak se često ponavlja. Taj dio obrađuje se u skladu s Prilogom III. „novog“ Pravilnika: Procjena rizika za sigurnost i zdravlje radnika pri obavljanju ponavljajućih zadataka.

U odnosu na Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom „novim“ Pravilnikom je izmijenjena  periodička obveza upućivanja radnika koji pri obavljanju poslova koristi računalo sa zaslonom ukupno 4 ili više sati tijekom radnog dana. Radnike do 45. godine života poslodavac treba upućivati na pregled svake tri godine, a nakon 45. godine života svake 3 godine.

Novost je da poslodavac u sklopu procjene rizika treba obraditi psihofiziološke napore, napore vida i govora i napore pri uporabi osobne zaštitne opreme ako se tijekom izrade procjene rizika utvrdi da su takvi napori prisutni pri obavljanju poslova.