Zaštita okoliša

 

Za potrebe naših klijenata organiziramo usluge iz području zaštite okoliša.

 

Iz područja zaštite okoliša organiziramo sljedeće usluge:

 

– Ispunjavanje svih očevidnika i obrazaca prema Registru onečišćavanja okoliša

 

– Određivanje lokacije i uvjeta za skupljanje otpada (opasnog i neopasnog)

 

Izrada elaborata zaštite okoliša

 

– Izrada plana gospodarenja otpadom

 

– Izrada elaborata gospodarenja otpadom (za ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom)

 

– Izrada dokumentacije za ishođenje vodopravnih dozvola

 

– Izrada operativnog plana mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda

 

– Izrada plana rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

 

– Kontinuirano praćenje nove zakonske regulative te izrada prijedloga mjera