Zakonom o zaštiti na radu uređen je sustav zaštite na radu u Republici Hrvatskoj, a osobito nacionalna politika i aktivnosti, opća načela prevencije i pravila zaštite na radu, obveze poslodavca, prava i obveze radnika i povjerenika radnika za zaštitu na radu, djelatnosti u vezi sa zaštitom na radu, nadzor i prekršajna odgovornost.

Svrha Zakona je kontinuirano unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i osoba na radu, sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u vezi s radom.

Naime, poslodavac je obvezan organizirati i provoditi zaštitu na radu, vodeći pri tome računa o prevenciji rizika te obavještavanju, osposobljavanju, organizaciji i sredstvima, u svim dijelovima organizacije rada i u svim radnim postupcima neovisno o tome je li u tu svrhu zaposlio jednog ili više stručnjaka zaštite na radu ili je obavljanje poslova zaštite na radu ugovorio s osobom ovlaštenom za obavljanje tih poslova. Prenošenje ovlaštenja za provođenje zaštite na radu ne oslobađa poslodavca odgovornosti.

Obveze poslodavaca prema Zakonu o zaštiti na radu su:

 1. Izrada i pravovremeno ažuriranje procjene rizika.

 1. Osposobljavanje za rad na siguran način i početnog gašenje požara – svi djelatnici moraju biti osposobljeni za rad na siguran način i za početno gašenje požara. Koristi se, naime, zakonsko pravo da radnik koji nije osposobljen za rad na siguran način smije do 60 dana raditi pod nadzorom osposobljenog radnika.

 1. Osposobljavanje ovlaštenika poslodavca – ovlaštenik poslodavca je osoba koja u ime poslodavca izvršava provedbu zaštite na radu i upozorava poslodavca na eventualne nedostatke.

 1. Osposobljavanje povjerenika radnika – povjerenik radnika je radnik koji poslodavcu, u ime radnika, iznosi prijedloge za poboljšanje sigurnosti i upozorava na promjene koje radnici primijete, a mogu ugrožavati sigurnost i zdravlje radnika.

 1. Osposobljavanje  za pružanje prve pomoći – na svim lokacijama gdje u isto vrijeme radi najmanje dvije osobe jedna mora biti osposobljena za pružanje prve pomoći. Ako radi više od 50 osoba tada na svakih daljnjih 50 potrebno je osposobiti još jednu osobu za pružanje prve pomoći.

 1. Liječnički pregledi zaposlenika – ovisno o radnom mjestu, odnosno ako je riječ o poslovima s povećanim rizicima ili radu na računalu, poslodavac mora redovito zaposlenike slati na liječničke preglede.

 1. Ispitivanje radne opreme – sva radna oprema mora se ispitivati najmanje jednom u 3 godine.

 1. Ispitivanje električnih instalacija – ispitivanje se provodi svake 4 godine.

 1. Ispitivanje radnog okoliša – ispitivanje se provodi svake 3 godine.

 1. Ispitivanje gromobranske instalacije.

 1. Osigurati dovoljno vatrogasnih aparata – ovisno o površini prostora i radnim procesima.

 1. Upute za rad na siguran način – potrebno ih je postaviti uz sredstva rada i radnu opremu, te upoznati radnike koji tu opremu koriste u svom radnom procesu.

 1. Provoditi vježbu evakuacije i spašavanja – najmanje jednom u dvije godine.

 1. Izrada plana evakuacije, postavljanje znakova.

 1. Osigurati osobna zaštitnu opremu za sva radna mjesta.