Procjena rizika je postupak kojim se utvrđuje razina rizika nastanka ozljede na  radu, profesionalne bolesti, bolesti u vezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati posljedice štetne za sigurnost i zdravlje radnika.

Obvezu izrade procjene imaju svi poslodavci, a to su pravne i fizičke osobe za koje radnici ili osobe na radu obavljaju poslove. Procjenu rizika mogu izrađivati osobe ovlaštene za izradu procjene rizika, odnosno ovlaštene tvrtke ili ju za svoje potrebe može izrađivati i sam poslodavac.

Poslodavac je na temelju Zakona o zaštiti na radu obvezan procjenjivati rizike za život i zdravlje radnika, odnosno imati procjenu rizika koja mora odgovarati postojećim rizicima prilikom obavljanja poslova, a koja će biti dostupna radnicima na mjestu rada.

Poslodavac mora na procjeni rizika temeljiti primjenu pravnih pravila  zaštite na radu, odnosno primjenjivati mjere zaštite radnika od rizika na radu iako zakonodavac s tim u vezi nije izričit, procjena rizika je pravni akt poslodavca.

Procjena rizika podliježe izmjenama u skladu sa svim promjenama na  mjestima rada, u radnim postupcima i radnom okolišu, koje utječu ili bi mogle  utjecati  na sigurnost i zdravlje radnika. 

Procjena rizika temelji se na iskustvima i saznanjima poslodavca, kao i na stručnim i znanstvenim spoznajama o učincima radnih uvjeta na sigurnost i zdravlje, odnosno radnu sposobnost radnika.

Pri procjenjivanju rizika poslodavac obavezno mora uključiti i radnike koji obavljaju poslove za koje se procjenjuju rizici, odnosno povjerenik radnika za zaštitu na radu koji zastupa radnike koji obavljaju poslove za koje se procjenjuju rizici, ovlaštenik poslodavca koji je ovlašten za organizacijsku jedinicu u kojoj se obavljaju poslovi za koje se procjenjuju rizici i stručnjaci zaštite na radu, a poslodavac po potrebi uključuje i stručnjake iz pojedinih područja.

O procjeni kao i izmjenama i dopunama procjene rizika, na svojim sjednicama raspravlja odbor zaštite na radu koji prihvaća procjenu rizika ili predlaže ispravke te daje primjedbe i prijedloge.

Poslodavac periodički preispituje provedbu plana mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora te ocjenjuje učinkovitost planiranih i provedenih mjera sa svrhom upravljanja rizicima, njihovog smanjivanja te osiguranja više razine sigurnosti i zaštite zdravlja na mjestu rada.

Procjena rizika je postupak koji se sastoji se od: